Tepelné čerpadla vzduch vzduch pro topení. Ekonomické topení s velkou účinností.

Revize a kontroly

provádíme pravidelné kontroly Těsnosti vyžadované zákonem !!!

Volejte  +420 732 164 124 

Povinnosti provozovatele klimatizačního a chladícího zařízení

Pro provozovatele stacionárních klimatizačních a chladicích systémů a tepelných čerpadel, které jsou v provozu nebo dočasně mimo provoz, a obsahují Regulované látky a F-plyny, vyplívají podle nařízení EU č. 517/2014 o F-plynech, závazné od 1. 1. 2015 tyto legislativní povinnosti:

  • Nařízení EU 517/2014 mění zavedený systém limitů kontrol těsnosti látek F-plynů ze stávajících kg na limity vyjádřené ekvivalentem CO2 (dále CO2-eq).
  • CO2-eq se vypočítá podle hodnoty GWP daného chladiva. Z praktického hlediska to znamená, že limity kontrol těsnosti budou záležet na množství chladiva v zařízení a na jeho GWP.

Legislativní povinnosti provozovatele

  • Zařízení obsahuje množství látky rovné a větší než 5 t CO2-eq.
  • Zařízení je sestaveno z více chladicích okruhů s náplní menší než 5 t CO2-eq látky, které ovšem dohromady tvoří náplň chladiva nad 5 t CO2-eq, a to tehdy, je-li jeho technická struktura (sestava) chápána jako sada komponent a potrubí, které tvoří jednu průběžnou strukturu, v níž mohou proudit látky z jednoho místa na druhé, a tato dvě místa jsou součástí jedné jediné aplikace. (Pokud bude obdobným způsobem chápáno zařízení obsahující více chladicích okruhů, které nebudou vzájemně propojeny a v žádném z nich nebude více než 5 t CO2-eq látky, pak po provozovateli nejsou vyžadovány kontroly těsnosti).

Pravidelné kontroly těsnosti F-plyny

F-plyny
Obsah F-plynů Četnost kontrol
Bez systému detekce úniků Se systémem detekce úniků
5 t CO2-eq 1 x 12 měsíců 1 x 24 měsíců
50 t CO2-eq 1 x 6 měsíců 1 x 12 měsíců
500 t CO2-eq * 1 x 3 měsíce 1 x 6 měsíců

* Od 1. 1. 2015 je u těchto zařízení povinné instalovat systém detekce úniků
Pro F-plyny s min. náplní 3 kg a více se začnou aplikovat přepočty CO2-eq od 1. 1. 2015.
Pro F-plyny s náplní pod 3 kg se začnou aplikovat přepočty CO2-eq od 1. 1. 2017.

Provozovatelé zařízení s obsahem F-plynů 500 t CO2-eq a více musí zajistit, aby zařízení bylo vybaveno systémem detekce úniků, které upozorní provozovatele zařízení na únik F-plynů. Systém detekce úniků musí být pravidelně kontrolován každých 12 měsíců.

POZOR: Pro provozovatele zařízení to znamená, že se systém detekce úniků musí zpětně instalovat i u zařízení, u kterých to doposud nebylo dle Nařízení 842/2006 nutné!

Pravidelné kontroly těsnosti Regulované látky

Regulované látky
Obsah regulovaných látek Četnost kontrol
Bez systému detekce úniků Se systémem detekce úniků
hermetické systémy 6 kg – 30 kg 1 x 12 měsíců 1 x 12 měsíců
3 kg – 30 kg 1 x 12 měsíců 1 x 12 měsíců
30 kg – 300 kg 1 x 6 měsíců 1 x 12 měsíců
nad 300 kg 1 x 3 měsíce * 1 x 6 měsíců

* Systém detekce úniků, povinný pro aplikace obsahující 300 kg náplně a více.

Pravidelné kontroly těsnosti Hermeticky uzavřené zařízení

Platnost do 31. 12. 2016

  • Zařízení, která jsou od výrobce označeny jako „Hermeticky uzavřený systémem“, se kontroly vztahují na množství náplně F-plynů rovné a větší než 6kg.

Platnost od 1. 1. 2017

  • Zařízení, která jsou od výrobce označeny jako Hermeticky uzavřený systémem, se kontroly vztahují na množství náplně F-plynů menší než 6 kg.
  • Kontroly těsností se nevztahují na hermeticky uzavřené zařízení obsahující méně než 10 tun CO2-eq. Zařízení musí být ovšem od výrobce označené jako Hermeticky uzavřený systémem.

Povinnosti provozovatele zařízení

Je-li na zařízení zjištěn únik chladiva, musí provozovatel zařízení zajistit opravu bez zbytečného prodlení. Do jednoho měsíce po provedené opravě zařízení zajistí provozovatel kontrolu opravy prostřednictvím certifikované osoby. Udržovat zařízení v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k únikům chladiv.

Vedení záznamů

Provozovatelé zařízení, na které se vztahují kontroly těsnosti F-plynů, jsou povinny vést záznamy. Záznamy musí být vedeny zvlášť pro každé zařízení. Podobu záznamů v ČR upravuje zákon č. 73/2012 a vyhláška 257/2012, které po 1. 1. 2015 zůstávají v platnosti beze změny. Mohou se i nadále používat stávající evidenční knihy. Provozovatel zařízení musí uchovávat záznamy po dobu pěti let.

NOVÉ: Servisní firmy musí uchovávat kopie záznamů po dobu pěti let (dostačující je kopie pořízená fotoaparátem mobilního telefonu a následně vytištěná a uchovaná v papírové podobě).

Provozovatel zařízení je povinen zajistit, aby znovuzískávání prováděly certifikované osoby, a aby znovuzískané F-plyny byly recyklovány, regenerovány nebo zneškodněny. Znovuzískávání je sběr a skladování F-plynů a výrobků, včetně nádob, a zařízení během údržby nebo servisu nebo před likvidací výrobků či zařízení.

Sdílení zodpovědnosti

Distributor / instalující osoba – zodpovědnost za distribuci chladiv certifikovaným podnikům je nyní zcela jasně sdílena jak samotnými distributory (prodejci), tak montážními firmami. Distributoři chladiv musí kontrolovat, že jsou F-plyny dodávány pouze certifikovaným podnikům.

Přednaplněná nehermeticky uzavřená zařízení plněná F-plyny jsou dodávaná konečnému uživateli pouze tehdy, je-li doloženo, že instalaci provede certifikovaný podnik.